Algemene Voorwaarden

Op iedere afspraak zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Backstage Brows en cliënt is tot stand gekomen als:

  1. met cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling en/of daarmee direct verband houdende diensten;
  2. uit voorraad leverbare producten worden geleverd aan cliënt;
  3. de cliënt opdracht geeft om producten speciaal voor cliënt te bestellen.

Uitvoering

Backstage Brows zal de behandeling zo goed en professioneel mogelijk uitvoeren waarbij de tevredenheid van cliënt bovenaan staat.

Afspraken

Cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan Backstage Brows melden.

Indien cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Backstage Brows het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan cliënt berekenen. Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.

Indien cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Backstage Brows de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Komt cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan, dan kan Backstage Brows de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen. Ook ziekte dient op redelijke termijn te worden doorgegeven. Wanneer Backstage Brows de gereserveerde tijd kan opvullen met een andere cliënt wordt dit in mindering gebracht op het verschuldigde bedrag aan Backstage Brows.

Annuleren

Het annuleren van reguliere brow treatments & wimperlift is geen probleem mits dit uiterlijk 12 uur van tevoren telefonisch, via de annuleringsknop in de bevestigingsmail of per e-mail plaatsvindt. Na een no show, zonder dit van tevoren te hebben aangekondigd, worden de volledige kosten doorberekend.

Garantie en aansprakelijkheid

Op alle producten die de koper bij ons koopt zit een wettelijke garantie. Dit betekent dat het product moet voldoen aan de verwachting die de koper ervan mag hebben, bij normaal gebruik van het product.

Er kan geen aanspraak op de garantie worden gemaakt in de volgende gevallen:
a. bij beschadiging door opzet of door nalatigheid;
b. bij normale slijtage;
c. bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Wanneer cliënt niet tevreden is over het bij Backstage Brows gekochte product, welke zich wel in de juiste staat bevinden, geldt er geen geld terug garantie.

Producten kunnen binnen 14 dagen geretourneerd worden indien deze ongeopend en onbeschadigd zijn. Bij gegronde reden geldt de geld terug garantie.

klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vijf dagen na ontdekking telefonisch en schriftelijk gemeld worden aan Backstage Brows en de behandelende specialiste. Backstage Brows zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Backstage Brows een passende oplossing vinden.

Overige bepalingen

Backstage Brows is gehouden aan wettelijke verplichtingen die door de overheid is opgelegd en zal ter zake hiervan jegens cliënt dan ook niet aansprakelijk zijn.

Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een behandeling of algemene voorwaarden gelden alleen, indien zij schriftelijk tussen Backstage Brows en cliënt zijn overeengekomen.

Backstage Brows zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze algemene voorwaarden, inspannen om cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter.